<
Microsoft Dynamics Systemy ERP, wdrożenia - IT Vision

Serwis

SerwisZarządzanie działem serwisu w Microsoft Dynamics NAV może pomóc w szybszym reagowaniu na zgłoszenia serwisowe klientów, przeorganizowaniu mocy przerobowych pod kątem optymalizacji ich wykorzystania oraz w zwiększeniu zadowolenia klientów. Ściśle zintegrowane informacje zapewnią wiedzę niezbędną do podejmowania racjonalnych decyzji w zakresie kosztów, zapasów, obłożenia pracą i zyskowności prowadzenia serwisu.

Zalety:

Zwiększenie sprawności działania. Dzięki lepszej kontroli nad zapasami części zamiennych, kosztami, pracami w toku i priorytetyzacją zleceń można zwiększyć wydajność serwisu.

Płynniejsza obsługa zleceń serwisowych. Dostęp do aktualnych informacji o zawartych umowach serwisowych, cenach, ważności zleceń oraz kwalifikacjach i obłożeniu pracą poszczególnych techników i zespołów umożliwia poprawę otwierania, prowadzenia, realizacji i fakturowania zleceń napraw oraz lepsze gospodarowanie zużyciem i zamawianiem części zamiennych.

Sprawna realizacja umów. Możliwość wprowadzania i nadzorowania realizacji gwarancji i umów o określonym poziomie obsługi serwisowej (SLA) oraz wynikających z nich terminów reakcji i napraw. Automatyzacja pracy, rejestracja informacji o wywiązywaniu się z umów, śledzenie historii, a dzięki temu trafniejsze kosztorysowanie i zawieranie bardziej dochodowych umów w przyszłości.

Zwiększanie lojalności klientów. Oferując klientom usługi z wyprzedzeniem, z uwzględnieniem historii współpracy i preferencji, a także stosując specjalne ceny i opusty, firma staje się lepszym i bardziej cenionym kontrahentem.

Charakterystyka

Zarządzanie zleceniami serwisowymi

Możliwość rejestrowania danych o złożonych ofertach, szybkie otwieranie zleceń napraw w oparciu o akceptację ofert przez klientów lub napraw gwarancyjnych oraz możliwość akceptowania otwarcia zleceń sugerowanych przez system w oparciu o harmonogram serwisów okresowych lub zobowiązań kontraktowych. Równie proste rejestrowanie zamknięcia zleceń, zapewniające kompletność kartotek i możliwość zarządzania dochodowością działalności.

Planowanie mocy przerobowych i materiałów, kalendarza napraw i otwierania zleceń

W systemie można zdefiniować typowe nakłady czasowe, materiałowe i narzędziowe na określone rodzaje czynności serwisowych; można prowadzić ewidencję kwalifikacji i dostępności personelu serwisu i techników wyjazdowych, a następnie tak przydzielać zlecenia, żeby jak najlepiej wykorzystywać posiadane zasoby. Można też priorytetyzować i eskalować działania dzięki dogłębnej znajomości otwartych zleceń, zobowiązań kontraktowych i obciążenia techników pracą.

Ewidencja części i czynności

Można śledzić części zużywane i czynności wykonywane w ramach serwisu, w tym numery fabryczne, stan zapasów, koszty i indywidualną dochodowość. Można też dokładnie śledzić, przydzielać i analizować szczegółowe dane o pozycjach kosztorysowych, kosztach i pracach.

Historia pozycji i elementów

Rejestrowanie i ewidencjonowanie urządzeń naprawianych, w tym miejsc, w których się znajdują, elementów, sprzętu wypożyczanego oraz historii napraw i wymian. Przyśpieszenie diagnostyki uszkodzeń dzięki rejestracji poprzednich czynności serwisowych oraz możliwości zapisywania wytycznych i procedur do wykorzystania podczas przyszłych napraw.

Zarządzanie cenami

Możliwość utworzenia cenników czynności serwisowych, w tym z kwotami minimalnymi i maksymalnymi, specjalnymi cenami dla poszczególnych klientów, a także różnymi rodzajami opłat i grupami cen. Dogodne szablony kosztorysowania pomagają w modyfikowaniu różnych struktur cen, parametrów usług serwisowych i zakładanej rentowności działania.

Sprawozdania

Dzięki szybkiemu tworzeniu sprawozdań o wydajności, takich jak aktualnie realizowane zlecenia serwisowe, czasy reakcji oraz dochodowość poszczególnych czynności i całych umów, możliwe jest analizowanie i poznawanie sprawności i dochodowości różnych czynności serwisowych.