<
Microsoft Dynamics Systemy ERP, wdrożenia - IT Vision

Finanse i księgowość

Finanse i księgowość w Microsoft Dynamics Małe i średnie przedsiębiorstwa działające w środowisku biznesowym, zmuszone do coraz większej rywalizacji, potrzebują narzędzia do zarządzania finansami, które oferuje rozszerzoną funkcjonalność oraz możliwość integracji z innymi aplikacjami i magazynami danych. Oprogramowanie tego typu stanowi doskonałą platformę umożliwiającą kierownikom i pozostałym użytkownikom sterowanie przedsiębiorstwem. Ponadto za pomocą licznych funkcji sprawozdawczych i analitycznych udostępnia ono wiedzę pomagającą podejmować decyzje i kierować inicjatywami o znaczeniu strategicznym.

Główne moduły:

 • Księga główna
 • Konta bankowe
 • Kasa i dokumenty kasowe,
 • Budżety
 • Nabywcy i należności
 • Dostawcy i zobowiązania
 • Środki trwałe
 • Wielowalutowość

 

Microsoft Dynamics NAV 2013 - rachunek kosztówMicrosoft Dynamics NAV jest kompleksowym rozwiązaniem do zarządzania finansami, które ułatwia szybkie kojarzenie transakcji i danych finansowych pochodzących z wielu spółek powiązanych lub oddziałów znajdujących się w różnych miejscach w Polsce lub za granicą. Oprogramowanie umożliwia także prowadzenie dziennika audytu i stosowanie innych środków bezpieczeństwa wymaganych na mocy rozporządzeń takich jak ustawa Sarbanesa-Oxleya, Nowa Umowa Kapitałowa Basel II, amerykańska HIPAA (Ustawa o przenośności danych medycznych i odpowiedzialności za nie), Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) czy Powszechnie uznawane zasady rachunkowości (GAAP). Firmy się rozrastają, rynek wymusza coraz większą konkurencyjność, a przepisy stają się coraz bardziej złożone. Modułowa struktura Microsoft Dynamics NAV pozwoli Ci rozszerzyć funkcjonalność rozwiązań potrzebnych do zarządzania danymi finansowymi i tworzenia analiz, które wspomogą rozwój Twojego przedsiębiorstwa.

Przedsiębiorstwa często generują wiele rozbieżnych informacji, przez co nie mają dobrego wglądu we własną sytuację. Integracja funkcji oraz źródeł informacji, które zwyczajowo przechowuje się w różnych aplikacjach i bazach danych, jest niezbędna dla firmy potrzebującej czytelnego widoku danych pochodzących z różnych działów.

 

Wybrane funkcjonalności:

 • Zaliczki – umożliwia tworzenie faktur zaliczkowych na podstawie odsetek, kwot lub zamówienia sprzedaży. System śledzi stworzone faktury zaliczkowe, dopóty zamówienie nie zostanie w pełni zafakturowane, co pomaga wyeliminować błędy, które mogą powstać podczas ręcznej obsługi zaliczek.
 • Optymalizacja arkusza kont – “procent sumy” ułatwia przypisywanie odsetka przychodów grupom produktowym i zawiera bardziej zaawansowane opcje pozwalające użytkownikowi wybrać, które informacje chce wyświetlać w wierszach lub kolumnach (np. jedynie kwoty debetu; liczby tylko wtedy, gdy saldo jest ujemne itp.). Nowe cechy ułatwiają również tworzenie rachunków przepływów pieniężnych i sprawozdań statutowych, które wymagają specjalnego formatowania
 • Wycena zapasów – wprowadzenie aktualizacji kosztów w czasie rzeczywistym w odniesieniu do sprzedaży i statystyk klienckich, dodanie funkcji zamknięcia magazynu oraz wdrożenie nowego narzędzia sprawozdawczego związanego z wykazem księgi głównej i dynamiką wartości artykułów, które pomaga zwiększyć rzetelność danych uzyskanych w procesie wyceny i uzyskać nad nimi lepszą kontrolę. Zoptymalizowany proces stornowania kosztów (zwroty), możliwość anulowania rozliczenia zapisu artykułu, bardziej odporne na błędy przetwarzanie seryjne zadań związanych z wyceną zapasów oraz łatwiejsza konfiguracja wyceny na karcie artykułu sprawiają, że Microsoft Dynamics NAV pomaga usprawniać procesy finansowe i poprawiać komfort pracy użytkowników.
 • Dystrybucja międzyfirmowych faktur zakupu – funkcja księgowania międzyfirmowego ułatwia dystrybucję kosztów faktur zakupu do spółek partnerskich, aby zredukować ilość danych wprowadzanych do systemu ręcznie w odniesieniu do wszystkich spółek i transakcji, a tym samym zminimalizować ryzyko powstania błędów.

Dodatkowe ułatwienia:

 • otwarte formaty XML pakietu Office — funkcja eksportowania danych za pomocą formatu XML pakietu Office ułatwia użytkownikom przenoszenie ich ze środowiska Microsoft Dynamics NAV do aplikacji takich jak Word czy Excel,
 • zatwierdzenie dokumentów sprzedaży i zakupu — funkcja umożliwia zatwierdzanie dokumentacji sprzedaży i zakupu, w tym:
 1. zatwierdzanie i odrzucanie dokumentów oraz zostawianie komentarzy,
 2. przenoszenie prawa do zatwierdzenia dokumentów na inną osobę,
 3. powiadamianie osób odpowiedzialnych za zatwierdzanie dokumentów pocztą SMTP oraz powiadomienia o zaległych zatwierdzeniach,
 4. umieszczanie łącz do dokumentów źródłowych związanych z kupnem i sprzedażą w programie Windows SharePoint Services;
 • zwiększona długość adresu — nazwy i adresy mogą obecnie liczyć 50 zamiast 30 znaków,
 • zintegrowana mapa online — integracja z usługą Microsoft MapPoint® oraz innymi mapami dostępnymi w sieci Web pozwala użytkownikom rozszerzyć funkcjonalność Microsoft Dynamics NAV w zakresie adresów. Funkcja MapPoint odnajduje adres na mapie i pozwala użytkownikowi uzyskać wskazówki na temat tego, jak dotrzeć z jednego miejsca do drugiego,
 • poprawa komfortu użytkowania — zoptymalizowano interfejs graficzny, aby ułatwić użytkownikowi wykonywanie codziennych zadań. Nowa wersja interfejsu pozwala korzystać z wielu funkcji, a liczba czynności została zmniejszona. Użytkownicy mogą pracować wydajniej, ponieważ dysponują programem optymalnie dostosowanym zarówno do ich potrzeb, jak i do wykonywanych zadań.