Microsoft Dynamics Systemy ERP, wdrożenia - IT Vision

Zarządzanie finansami

Microsoft Dynamics AX - zarządzanie finansamiModuł ten pozwoli ci rejestrować i śledzić transakcje finansowe, zarządzać relacjami między spółkami nadrzędnymi a pod­miotami zależnymi. Umożliwia księgowanie kosztów wewnętrznych i przeglądanie danych finanso­wych. Pomaga w kontroli kosztów oraz wdrażaniu reguł i zasad księgowych.

 

Moduł Opis
Pulpity menadżerskie Gromadzą wszystkie potrzebne wykresy, zestawienia oraz wskaźniki dostosowane do różnych ról (księgowy, główny księgowy, menedżer ds. budże­tu, dyrektor finansowy, kontroler itd.)
Księga główna W wygodny sposób umożliwia zarządzanie finansami firmy. Pozwoli ci definiować schematów księgowań, dzięki czemu rejestracja dokumentów jest zautomatyzowana. Dzięki elastycznym mechanizmom alokacji kosztów i przychodów możesz je przenosić na poszczególne centra kosztów oraz inne dowolne wymiary finansowe. Zyskasz pełne analizy danych finansowych w dowolnych przekrojach i układach.
Zarządzanie rachunka­mi bankowymi Pozwala w pełni obsługiwać rachunki bankowe. Masz możliwość monitorować depozyty, płatności, weksle i salda rachunków, obsługiwać płatności elektroniczne, listy gwarancyjne i czeki.
Zarządzanie zobowią­zaniami Umożliwia rejestrowanie faktur oraz powiązanych z nimi płatności. Dzięki wygodnemu mechanizmowi wiązania transakcji z automatycznym naliczeniem różnic kursowych możesz śledzić wszystkie trans­akcje z danym kontrahentem. Możesz także umożliwić dostawcom dostęp do wybranych informacji za pomocą przeznaczonego dla nich portalu.
Zarządzanie należno­ściami Usprawnia śledzenie faktur, terminów zapłaty i rabatów, rejestrację przed­płat, wprowadzanie płatności klientów, monitorowanie zdolności kredytowej. Dzięki Microsoft Dynamics AX możesz kompleksowo zarządzać windykacją dzięki zdefiniowanym metodom obsługi należności przeterminowanych. Wystawianie odpowiednich dokumentów i not jest zautomatyzowane.
Zarządzanie środkami trwałymi Pozwala kompleksowo zarządzać zakupami, amortyzacją, przeniesieniem i wycofaniem z użycia ŚT.
Rachunek kosztów Wygodne rejestrowanie i analizowanie kosztów produkcji bądź projektów, z zastosowaniem metod opartych na kosztach normatywnych i standar­dowych.
Rozliczenia wewnątrz­firmowe i organizacja usług wspólnych Pozwala księgować transakcje w spółce nadrzędnej i podmiotach zależnych. Masz możliwość konsoli­dowania informacji finansowych oraz obsługiwać usługi wspólne w organizacjach rozproszonych.
Umiędzynarodowienie Zyskasz pewność pracy w zgodzie z regulacjami prawnymi w różnych państwach (np. dla podatku VAT czy w zakresie bankowości elektronicznej.
Kontrola budżetu Funkcje takie jak: elastyczne opcje konfiguracji, natychmiastowa kalkulacja dostępnych funduszy budżetowych, tworzenie grup budżetów pozwolą ci wygodnie zarządzać budżetem.
Zgodność z przepisami i kontrola wewnętrzna Dostosuj swoją firmę do przepisów prawnych i regulaminów wewnętrz­nych dzięki funkcji Compliance Center (centrum zgodności). Obsługa podpisów elektronicznych pozwoli zidentyfikować użytkowników wprowadzających zmiany. Audytowanie zostanie zautomatyzowane poprzez narzędzie Audit Workbench. Dzięki dziennikowi bazy danych administratorzy mają możliwość sprawdzania autorów i dat poszczególnych wpisów. Właściwy podział obowiązków zostaje zagwarantowany przez specjalne zabezpieczenia. Funkcja Environmental Manager Role Center umożliwia określenie wpływu działalności organizacji na środowisko.
Raporty finansowe Moduł ten umożliwia tworzenie zaawansowanych raportów, zgodnych z przepisami prawnymi. Możesz przenosić konta i wymiary z ksiąg rachunkowych do niestandardowych struktur raportów. Masz także możliwość śledzenia danych finansowych firmy dzięki raportom transakcyjnym, analitycznym i KPI. Nie potrzebujesz pomocy informatyków, by konsolidować dane w Microsoft Dynamics AX czy w innych księgach głównych. Dzięki specjalnym funkcjom dystrybucji i przechowywania twoje raporty będą bezpieczne w scentralizowanej bibliotece raportów.