<
Microsoft Dynamics Systemy ERP, wdrożenia - IT Vision

Projekty

Microsoft Dynamics AX - zarządzanie projektamiMicrosoft Dynamics AX posiada rozbudowaną funkcjonalność umożliwiającą kompleksowe zarządzanie i realizację projektów.

Moduł Opis
Profile (Role Centers) Kierownik projektu, członek zespołu projektowego.
Zarządzanie projektem Microsoft Dynamics AX pozwala planować, tworzyć, kontrolować i realizować projekty różnego typu: czas i materiały, stała cena czy też projekty wewnętrzne, np. inwestycyjne. Możesz także zdefiniować hierarchię projektów z uwzględnieniem wielu podprojektów. Bardzo przydatna jest funkcja dopasowywania dostępnych zasobów do zadań.
Struktury podziału pracy Dzięki własnej strukturze podziału pracy możesz lepiej nadzorować realizację zadań. Możesz powiązać z zadaniami informacje dotyczące np. wymagań, harmonogramu, szacowanych kosztów i przychodów oraz kompetencji pracownika.
Zarządzanie zasobami i harmonogramem projektu Masz możliwość definiowania w systemie Microsoft Dynamics AX  harmonogramów zadań, śledzić ich realizację, wykorzystanie zasobów i koszty.
Czas i koszty projektu Microsoft Dynamics AX  pozwala dokładnie i szybko rejestrować czas i koszty projektu. Wprowadzanie czasu pracy jest powiązane z procesem zatwierdzania. Funkcja zarządzania wydatkami umożliwia przypisywanie kosztów podróży służbowych do konkretnych projektów.
Księgowanie i fakturowanie projektów W Microsoft Dynamics AX  możesz wyszczególniać koszty projektu, zużyte materiały, czas pracy pracowników i dokonane opłaty. Rozliczanie projektów jest prostsze dzięki takim funkcjom, jak tworzenie i propozycje projektów faktur z uwzględnieniem przepracowanych godzin, wydatków, wykorzystanych zasobów, zamówień sprzedaży, opłat, subskrypcji, zaliczek, potrąceń i kamieni milowych. Istnieje możliwość podziału kosztów pomiędzy wielu klientów lub wiele jednostek organizacyjnych. Przepływ pracy dotyczący zatwierdzeń gwarantuje, że do klienta zostanie wysłana prawidłowa faktura. Płatności dla dostawców można zaplanować po otrzymaniu płatności od klientów, zgodnie z zasadą „zapłata po otrzymaniu zapłaty”, a część otrzymanej płatności zatrzymać dla dostawcy. Ograniczone fundusze wymuszają wprowadzenie limitów kosztów projektów, dlatego moduł uwzględnia je w umowach.
Oferty projektu Dzięki szablonom podziału pracy można w prosty sposób przygotować ofertę projektu. Automatyczne określenie rentowności pozwala wybrać najkorzystniejszą ofertę.
Zarządzanie dotacjami Zarządzanie dofinansowanymi projektami jest ułatwione m.in. dzięki funkcjom łączenia wielu źródeł finansowania, powiązania transakcji z danym źródłem finansowania, ustalanie priorytetów źródeł finansowania oraz ich ograniczenie tylko do wskazanych działań.
Rozpoznawanie przychodów i produkcja w toku Unikniesz przekroczenia budżetu dzięki funkcji rozpoznawania rzeczywistych kosztów. Księgowanie i naliczanie przychodów dla przyszłych okresów może opierać się na stałych cenach albo procentowym wskaźniku realizacji zadań lub wykonanych umów. Można również naliczać przychody przyszłych okresów lub kapitalizować koszty dla projektów rozliczanych na podstawie czasu pracy i zużycia materiałów, co umożliwia uznanie marży brutto. System ERP Microsoft Dynamics AX  zapewnia obsługę produkcji w toku dla projektów inwestycyjnych.
Tworzenie budżetów i kontrola kosztów projektu Zarządzanie projektami w Microsoft Dynamics AX  może być oparte na prognozach lub budżetach. Budżety uwzględniają przepływ pracy, co ułatwia zarządzanie wersjonowaniem. Funkcje kontroli kosztów umożliwiają wyliczenie całkowitego prognozowanego kosztu i porównanie go z budżetem.
Zgodność operacyjna z oprogramowaniem Microsoft Project Projekty można zintegrować z funkcjami tworzenia harmonogramów i zarządzania zasobami programu Microsoft Project Server. Rozszerza to możliwości zarządzania projektami poprzez pełne wykorzystanie platformy Microsoft. Dwukierunkowa zgodność operacyjna z oprogramowaniem Microsoft Project dotyczy projektów, działań, zadań i alokacji zasobów.
Tworzenie raportów Dzięki kluczowym wskaźnikom wydajności (KPI) można śledzić efektywność zarządzania projektem. Możesz korzystać ze standardowych raportów dotyczące rachunku wyników, poniesionych kosztów, faktur z odroczonym terminem płatności, alokacji płac, porównania kosztów rzeczywistych z określonymi w budżecie oraz przepływów środków pieniężnych.